O KONFERENCJIWystąpienie ministra Jarosława Gowina na konferencji EDUAL  Wywiad z ministrem Jarosławem Gowinem i rektorem PŚ Arkadiuszem Mężykiem


Prelegenci


     Serdecznie Państwa zapraszamy do Gliwic, miasta znajdującego się w sąsiedztwie największej podstrefy należącej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wielu innych rozwiniętych technologicznie firm krajowych i zagranicznych. Rejon Górnego Śląska, który intensywnie przekształca się z obszaru przemysłu ciężkiego w obszar przemysłu zaawansowanych technologii, pilnie poszukuje wysoko kwalifikowanych kadr inżynierskich i zaplecza badawczo-rozwojowego. Transformacja ta wpisuje się w koncepcję rozwoju nowoczesnego przemysłu, nazywaną czwartą rewolucją przemysłową Przemysł 4.0, która prowadzi do połączenia kluczowych zaawansowanych technologii.
     Politechnika Śląska od wielu lat rozwija kształcenie na wszystkich trzech stopniach studiów w ścisłej współpracy z KSSE i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ciągle jednak pojawia się wiele pytań i wątpliwości dotyczących optymalnego modelu i form edukacji. Jak kształcić specjalistów dla Przemysłu 4.0, zapewniając jednocześnie oprócz wiedzy zawodowej odpowiednie przygotowanie absolwenta uczelni ogólnoakademickiej do prowadzenia badań naukowych? Który profil studiów wyższych zapewni lepsze przyswajanie wiedzy przez studenta? Na te i wiele innych pytań będziemy poszukiwali odpowiedzi na I Konferencji Edukacja Dualna - EDUAL "Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0", zapraszając Państwa do czynnego udziału w sesjach plenarnych i panelowych prowadzonych z udziałem specjalistów z przemysłu oraz kilku uczelni polskich i zagranicznych.
     Życzę Państwu inspirujących obrad i merytorycznych dyskusji, które przyczynią się do wypracowania optymalnego modelu kształcenia inżyniera przemysłu zaawansowanych technologii.


Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki ŚląskiejPrzykłady kształcenia dualnego na Politechnice Śląskiej

program konferencji

9:00 – 10:00 Rejestracja gości
I sesja – Studia dualne na potrzeby Przemysłu 4.0
(10:00 – 11:40)
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa
II sesja – Dobre praktyki w zakresie edukacji dualnej w Polsce (12:00 – 13:30)
13.30 – 14.30 Przerwa na lunch
III sesja – Dobre praktyki w zakresie edukacji dualnej prowadzonej za granicą
(14:30 – 15:10)
Panel dyskusyjny dotyczący przyszłości kształcenia dualnego (15:10 – 15.40)
15.40 – 16.00 Przerwa na kawę
IV sesja – Przykłady działań wspomagających edukację dualną
(16:00 – 17.00)
Wydarzenia towarzyszące
9:00 – 17:00 – wystawa prac kół naukowych
9:00 – 17:00 – rozmowy ze studentami oraz przedstawicielami przemysłu biorącymi udział w kształceniu dualnym
13:30 – 17:00 – możliwość zwiedzenie laboratoriów utworzonych we współpracy z przemysłem ścieżki tematyczne)

prelegenci

Prelegenci Konferencji

Zdjęcia z Konferencji


Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL Zdjęcia z Konferencji EDUAL

ORGANIZATORZY


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo zajmuje się sprawami studentów, uczelni i naukowców, prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.
O przyszłości i podziale środków na naukę współdecyduje środowisko naukowe – agencje takie jak: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE S.A.) w 2016 po raz drugi z rzędu została uznana przez Financial Times najlepszą specjalną strefą ekonomiczną w Europie. Została także wyróżniona tytułem „Wysoko Rekomendowanej” w kategorii Najlepsze SSE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie. KSSE S.A. zajmuje ponad 2,6 tys. hektarów, na obszarze 45 gmin w województwach śląskim, opolskim i małopolskim. Większość z nich położona jest w pobliżu międzynarodowych korytarzy transportowych: wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz węzła autostrad A1 i A4.
Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.
Logo Gliwic Dwadzieścia lat temu Gliwice były jednym z najbiedniejszych miast dawnego województwa katowickiego. Dziś to jeden z najbogatszych ośrodków miejskich w Polsce. Miasto z sukcesem przeszło przez okres transformacji gospodarczej. Jego wizytówką stała się wykształcona na Politechnice Śląskiej kadra techniczna, potencjał edukacyjny, nowoczesna infrastruktura miejska, sprawny system komunikacyjny, niskie bezrobocie oraz dobrze rozwinięte otoczenie biznesowe. Działające w Gliwicach firmy podbijają krajowy i zagraniczny rynek m.in. w dziedzinie zaawansowanych technologii informatycznych. Powstające tu inwestycje są silnym impulsem do rozwoju lokalnej i regionalnej koniunktury.

Patronat honorowy
Patroni medialni

Kontakt

Wstęp wolny. Informacji na temat wydarzenia udziela Biuro Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej pod nr. tel. 32 237 14 20, oraz mailowo pod adresem ludwina.zukowska@polsl.pl.